عدد بدون واحد مفهوم ندارد!

یکی از مشکلاتی که در مدلسازی و محاسبات مهندسی با زبانهای برنامه نویسی وجود دارد عدم امکان ارزیابی واحدهای مهندسی است. ارزیابی واحد ابزاری بسیار قدرتمند برای جلوگیری از خطا در محاسبات پیچیده مهندسی است. نرم افزار ایز واحدهای مهندسی زیادی را می شناسد و آنها را در حل معاذلات ارزیابی میکند. حتی می توانید خودتان به ایز واحدهای مورد نظرتان را اضافه نمایید. در این بخش در خصوص امکان ارزیابی واحدهای مهندسی در حل معادلات توسط ایز صحبت خواهیم نمود.

اولین قدم در حل حرفه ای مسائل در ایز تنظیم واحدهای پیش فرض نرم افزار است. برای این کار دستور پیش پردازنده زیر را برای تنظیم واحد پیش فرض در ابتدای کد خواهیم نوشت:

$UnitSystem SI C kPa kJ mass deg

البته شما می توانید سایر واحدها یا دستگاه واحدها را انتخاب نمایید. برای جزئیات بیشتر در این مورد به راهنمای نرم افزار مراجعه نمایید.

برای ثابتها می توانید مستقیماً بعد از وارد کردن مقدار، واحد آن را در کروشه [ ] بنویسید:

V_0=10[m/s]
theta_0=30[deg]
t=10[s]

برای مثال معادلات زیر را وارد نمایید و یکبار از نوار ابزار آیکون ارزیابی (Check) را بزنید تا ایز متغیرهای جدید را شناسایی نماید.

V_x=V_0*Cos(theta_0)
V_y=V_0*Sin(theta_0)
x=V_x*t
y=-0.5*g#*t^2+V_y*t

برای تعیین واحد متغیرها از نوار ابزار آیکون اطلاعات متغیرها (VarInfo) را انتخاب نمایید یا از منو Option گزینه Variables Info را انتخاب نمایید یا کلید F9 صفحه کلید را بزنید. پنجره اطلاعات متغیرها باز خواهد شد.

VarInfoWindowRدر این پنجره اطلاعات مربوط به متغیرها قابل تنظیم است. لازم است واحد هر متغیر را در ستون units بنویسید یا اگر واحد متغیری اشتباه اختصاص داده شده است آن را تصحیح نمایید. فعلاً این پنجره را به همین صورت ببندید!

ایز امکان تشخیص و اختصاص واحد متغیرها بر اساس متغیرهای مشخص شده و معادلات را دارا است. البته اگر تعداد معادلات و متغیرها زیاد باشد، خطای ایز هم بیشتر خواهد بود. پس در کدنویسی واقعی پس از وارد کردن هر چند خط یکبار این امکان را استفاده نمایید تا واحدهای بهتری توسط ایز پیشنهاد شود.

برای استفاده از امکان اختصاص خودکار واحد، در نوار ابزار روی آیکون حل (Calc (2)) کلیک کنید. ایز مسئله را حل کرده و برای متغیرها واحد پیشنهاد می کند، رنگ واحدهای پیشنهادی بنفش است! در این مثال ساده ایز برای همه متغیرها واحد را به درستی پیشنهاد داده است.

SolutionRبرای تأیید واحدهای پیشنهاد شده توسط ایز در پنجره حل نمایان شده روی متغیر دو بار کلیک کنید و در صورت صحت واحد OK را بزنید و در صورت نیاز واحد را تصحیح و بعد کلید OK را بزنید. به جمله بسیار مهم زیر توجه فرمایید. در کد نویسی حرفه ای ایز لازم است این جمله حتماً نمایش داده شود.

No unit problem were detected.

بار دیگر ستون واحدها را در پنجره اطلاعات متغیرها را ببینید (VarInfo).

در همه مدلسازیها پیشنهاد میگردد از یک دستگاه ابعادی استفاده نمایید. ما اغلب از دستگاه SI استفاده خواهیم نمود.

ابزار ارزیابی واحد در نوار ابزار ایز قرار دارد (UnitCheck) و می توانید در هر لحظه با استفاده از آن واحدهای معادلات را بدون حل کردن آنها ارزیابی نمایید. در کدهای بزرگ امکان ارزیابی واحد بدون حل معادلات امکان بسیار کارآمدی برای خطا یابی و  رفع مشکلات کد است. ایز ابزار بسیار قدرتمندی برای تبدیل واحدها دارد که در جلسه بعدی در خصوص آن صحبت خواهیم نمود.