در بسیاری از موارد شما به تصویر یک نقشه یا طرح دو بعدی دسترسی دارید اما بسیاری از اندازهها روی نقشه مشخص نشده است. در صورتی که روی نقشه حداقل یک اندازه مشخص باشد و مطمئن باشید که نسبت طول به عرض نقشه یا عکس تغییر نکرده باشد میتوانید با استفاده از نرمافزار CadViewer با دقت اندازههای مجهول را از عکس یا PDF استخراج نمایید. برای استفاده از این گزینه بایستی از ویرایش رجیستر شده استفاده کنید (سری به پی سی دانلود بزنید!).

تصویرهای زیر روش کار را نشان می دهد.

CADViewer_MeasureFromImage1 CADViewer_MeasureFromImage2