یک مرجع ارزشمند برای بررسی رتبه مجلات علمی مختلف سایت SJR : Scientific Journal Ranking است. تارنمای زیر را برای دستیابی به این وبگاه تلیک کنید!!!

https://www.scimagojr.com/journalrank.php?

برای مثال برای یافتن رتبه مجله Applied Thermal Engineering می توانید به بخش جستجوی مجلات رفته و نام این مجله را جستجو کنید.

SCImago Journal & Country Rank
همینطور می توانید رتبه کشورهای مختلف را بر حسب شاخص های مختلف مشاهده کنید، برای مثال در سال 2017 ایران رتبه 11 را از نظر تعداد مقالات مهندسی مکانیک ثبت شده در این سایت کسب کرده است.