در بسیاری مواقع بهتر است زمانی که به حافظه نیاز داریم آن را از سیستم عامل درخواست کنیم و هنگام عدم نیاز حافظه اختصاص داده شده را آزاد کنیم. درخواست تخصیص حافظه در زمان اجرا یکی از امکانات زبان فرترن است. مثال ساده زیر روش تعریف آرایه قابل تخصیص و تخصیص حافظه در زمان اجرا را نشان می دهد.


در این برنامه ابتدا یک آرایه قابل تخصیص A تعریف شده است. سپس حافظه لازم به آرایه اختصاص داده میشود. آرایه با مقادیر 1 تا n پر می شود. سپس برای محاسبه جمع آرایه به تابع sumA ارسال میگردد. این تابع با استفاده از یکی از امکانات فرترن نوشته شده است. پس از محاسبه مقدار جمع همه مقادیر آرایه و بازگشت از تابع، حافظه اختصاص داده شده آزاد می گردد. کد ساده ای برای ارزیابی موفقیت اختصاص و آزاد سازی اضافه شده است.