در این بخش در خصوص نحوه استفاده از محاسبات جدولی یعنی یافتن تغییرات پارامترهای مختلف بر اساس تغییرات یک پارامتر یا چند پارامتر خاص و همچنین نحوه رسم نمودار در ایز صحبت خواهیم کرد.

در بسیاری از موارد لازم است که دستگاه معادلات برای مقادیر مختلف یک متغیر محاسبه گردد. برای انجام این کار از جدول محاسباتی استفاده می‌کنیم. برای مثال رسم یک نمودار را با هم دنبال می‌کنیم.

مثال: نمودار Y=X2-5X+1 را رسم کنید.

حل: ابتدا معادله را در پنجره معادلات وارد کنید، یک معادله و دو مجهول، پس یک مجهول اضافی یا یک درجه آزادی داریم. روی آیکون ایجاد جدول پارامتری Table کلیک کنید. در پنجره باز شده به تعداد سطرهای جدول توجه نمایید (این مقدار به‌صورت پیش‌فرض 10 است). می‌توانید نامی برای جدول وارد نمایید. از لیست پارامترهای سمت چپ (همه پارامترهای موجود در معادلات)، متغیرهایی را که می‌خواهید در ستون‌های جدول و در آینده در نمودار باشند را انتخاب کرده و کلید Add را فشار بدهید تا این متغیرها به لیست سمت راست اضافه شود. روی کلید OK کلیک کنید تا جدول ساخته شود.

TableEESR

همان‌طور که مشاهده می‌کنید، یک جدول با دو ستون و ده سطر ساخته شده است. در سطر X، اعداد را از 0 تا 9 وارد نمایید و کلید محاسبه جدولCalcTable یا F3 را فشار دهید. مقادیر y محاسبه شده و در جدول قرار می‌گیرد.

واردکردن دستی اعداد همیشه انتخاب خوبی نیست. برای 10 سطر فقط لازم است 10 عدد در جدول نوشته شود اما فرض کنید که تعداد سطرها 100 یا بیشتر باشد، در این صورت وارد نمودن اعداد در جدول کار بسیار زمان‌بری است. برای حل این مشکل می‌توانید در پنجره جدول، روی مثلث سیاه‌رنگ و کوچک سمت راست بالای عنوان متغیر کلیک کنید تا پنجره تولید سری اعداد باز شود. با کمک این پنجره شما می‌توانید سری اعداد را با مشخص نمودن عدد شروع و عدد پایانی یا مقدار افزایش یا ضریب یا لگاریتم تولید کنید.

FillTableRدر این مرحله نمودار را رسم می‌کنیم، برای این کار روی آیکون نمودار PlotRکلیک کنید. پنجره نمودار باز خواهد شد. در لیست سمت چپ متغیر محور افقی و در لیست سمت راست متغیر محور عمودی را انتخاب کنید تا نمودار رسم گردد.

x-y-plot

برای افزودن نمودارهای دیگر به این نمودار می‌توانید به‌راحتی از آیکون اضافه کردن نمودار MultiPlotRاستفاده نمایید. در مبحث بعدی در خصوص رسم چند نمودار توام صحبت خواهیم نمود.