tdmaدر حل مسائل CFD در سیالات یا انتقال حرارت یک بعدی به الگوریتم حل ماتریس سه قطری (TDMA: Tri Diagonal Matrix Algorithm) نیاز داریم. در مسائل دو بعدی ماتریس پنج قطری و در مسائل سه بعدی به حل ماتریس هفت قطری نیاز داریم. کدهای فرترن حل ماتریس سه قطری و پنج قطری را می توانید از لینکهای زیر دریافت نمایید:

کد فرترن حل ماتریس سه قطری TDMA.f90

کد فرترن حل ماتریس پنج قطری

برای دریافت کدهای حل انواع دیگر ماتریسها به سایت اصلی مراجعه نمایید:

http://www.ivt.ntnu.no/ept/mtf/fagtilbud/tkt4140/diskett/App9

برای درک بهتر کد برنامه حل ماتریس سه قطری را در بخش زیر مشاهده میکنید. الگوریتم حل به این صورت است که ماتریس ضرایب را به یک ماتریس مثلثی تبدیل می‌کنیم (در الگوریتم به صورت — Elimination — نشان داده شده است) و سپس با حل معادلات از آخرین معادله (در الگوریتم به صورت — Backsubstitution — نشان داده شده است)، ماتریس مثلثی را به راحتی می‌توان حل کرد

گزارش فارسی پروژه پیاده سازی روش tdma در زبان C و Fortran به همراه یک مثال انتقال حرارت رسانایی یک بعدی را میتوانید از لینک زیر دریافت نمایید:

شرح نحوه حل ماتریس سه قطری (انگلیسی)