یکی از قدرتهای ایز توانایی حل همزمان دستگاه معادلات جبری است. یکی دیگر از مزایای ایز ادیتور بسیار توانمند آن است که ورود معادلات را بسیار ساده نموده است. کافی است همانطور که معادلات را روی کاغذ می نویسید، معادلات را در پنجره معادلات ایز وارد نمایید و کلید حل را بزنید تا ایز پاسخها را نمایش دهد. برای مثال دستگاه معادلات زیر را در نظر بگیرید:

x^2+y^3=6
2*x+3/y=2

ایز از روش نیوتن رافسون و دسته بندی معادلات برای حل سریع آنها استفاده می کند که یک روش تکراری (سعی و خطا) است. در روشهای تکراری حدس اولیه بسیار مهم است و هرچه این حدس اولیه به پاسخ نزدیکتر باشد امکان موفقیت روش و سرعت یافتن پاسخ بیشتر خواهد شد. ایز به صورت پیش فرض مقدار اولیه همه متغیرها را یک در نظر می گیرد.

ایز توانایی حل 6000 معادله جبری همزمان را داراست. البته در ویرایش حرفه ای این تعداد به 12000 معادله همزمان خواهد شد و در ویرایش 64 بیت توانایی حل 24000 معادله جبری را به صورت همزمان داراست! این تعداد برای محاسبات مهندسی کافی به نظر می رسد 😀