در بسیاری موارد در برنامه نویسی لازم است که اطلاعات ورودی را از یک فایل بخوانید. این کار در فرترن بسیار ساده است. ابتدا فایل را با دستور زیر باز کنید:

open(unit=1, file=’input.txt’)

در دستور بالا عدد یک، اندیسی است که به این فایل اختصاص داده می شود و از این پس با این شماره فایل را خواهیم شناخت. این شماره دلخواه است با این شرط که هر فایل یک شماره اختصاصی داشته باشد. نام فایل جلو دستور file= نوشته می شود.

برای خواندن اطلاعات از فایل از دستور read استفاده خواهیم نمود، با این تفاوت که به جای ستاره اول اندیس فایل را استفاده خواهیم نمود. برای مثال دستور زیر سه متغیر را از فایل شماره یک خواهد خواند:

read(1,*) a,b,c

پس از پایان کار با فایل لازم است فایل را ببندیم. برای این کار اندیس فایل را به تابع close خواهیم فرستاد. دستور زیر را ببینید که فایلی با اندیس 1 را خواهد بست!

close(1)

تمرین: برنامه ای بنویسید که یک ماتریس 3×3 را از فایلی به نام mat.txt بخواند و آن را روی صفحه نمایش نشان دهد. اطلاعات این فایل به شکل زیر است.

12.01 201.03 4.012
1.00012 5.1 636.0
72.00045 8.00001 9.5645

حل:

نتیجه برنامه:

ReadFromFileاگر فایل وجود نداشته باشد یا خالی باشد، این برنامه هنگام اجرا با خطا خارج میشود. خطای نمایش داده شده در ویژوال فرترن به شکل زیر است:

forrt1: severe (24): end-of-file during read, unit 1, file ….