عدد Pi  با ماشین حساب ویندوز به شکل زیر نمایش داده میشود:

3.1415926535897932384626433832795

عدد پی تا 250 رقم که توسط Mathematica با استفاده از دستور N[/[Pi],250] محاسبه شده است:

3.141592653589793238462643383279502884197169399375105820974944592307816406286208998628034825342117067982148086513282306647093844609550582231725359408128481117450284102701938521105559644622948954930381964428810975665933446128475648233786783165271201909

عدد Pi بینهایت رقم دارد! اما برای برنامه نویسی تا چند رقم آنرا بنویسیم؟

  • اگر برنامه شما دقت معمول دارد و نتیجه نمیخواهید نتایج محاسبات را در طراحی دقیق استفاده نمایید احتمالاً همان 3.14 کفایت می کند اما می توانید برای اطمینان بیشتر از 3.14159 استفاده نمایید. با این حال در این موارد نیز استفاده از عدد پی با دقت کامل ممکن هیچ تأثیر بدی نخواهد داشت.
  • اگر برنامه شما دقت بالایی نیاز دارد خوب است که عدد پی را با دقت کافی بنویسید. در هر حال در برنامه نویسی محاسبات را کامپیوتر انجام میدهد و استفاده از عدد پی با دقت کافی تا زمانی که نوع متغیر خود را تغییر نداده اید هیچ تأثیری در سرعت و بازده محاسبات ندارد.

برای تولید عدد پی با دقت کافی در فرترن می توانید از دستور زیر استفاده نمایید و همیشه مطمئن باشید که دقیقترین عدد ممکن را استفاده مینمایید!

real, parameter::PI0_R=4 * atan (1D0)

این دستور برای سایر انواع متغیرهای حقیقی با دقت بالاتر نیز قابل استفاده است. برای ارزیابی این مورد کد ساده ای در ویژوال اینتل فرترن نوشته شده است. توجه فرمایید که در برخی از کامپیوترها یا کامپایلرهای دیگر ممکن است عدد Real(16) ناشناخته باشد!

و نتایج آن را مشاهده میکنید.

Pi_Test