عدد پی بینهایت رقم دارد! اما برای برنامه نویسی تا چند رقم آنرا بنویسیم؟

عدد Pi  با ماشین حساب ویندوز به شکل زیر نمایش داده میشود:
3.1415926535897932384626433832795

  • اگر برنامه شما دقت معمول دارد و نمیخواهید نتایج محاسبات را در طراحی دقیق استفاده نمایید، احتمالاً همان 3.14 کفایت می کند. اما می توانید برای اطمینان بیشتر از 3.14159 استفاده نمایید. با این حال در این موارد نیز استفاده از عدد پی با دقت کامل هیچ تأثیر بدی نخواهد داشت.
  • اگر برنامه شما دقت بالایی نیاز دارد خوب است که عدد پی را با دقت کافی بنویسید. در هر حال در برنامه‌نویسی محاسبات را کامپیوتر انجام میدهد و استفاده از عدد پی با دقت کافی تا زمانی که نوع متغیر خود را تغییر نداده اید هیچ تأثیری بدی در سرعت و بازده محاسبات ندارد.

برای تولید عدد پی با دقت کافی در فرترن می‌توانید از دستور زیر استفاده نمایید و همیشه مطمئن باشید که دقیقترین عدد ممکن را استفاده مینمایید!

real, parameter::PI0_R=4 * atan (1D0)

این دستور برای سایر انواع متغیرهای حقیقی با دقت بالاتر نیز قابل استفاده است. برای ارزیابی این مورد کد ساده ای در ویژوال اینتل فرترن نوشته شده است. توجه فرمایید که در برخی از کامپیوترها یا کامپایلرهای دیگر ممکن است عدد

Real(16)

ناشناخته باشد!

عدد پی تا 250 رقم که توسط Mathematica با استفاده از دستور

N[Pi,250]

محاسبه شده است: