شعر و شعور و شاعر،

در ادبیات ما درسهای زندگی نهفته است، کافی است تاملی در آنها بکنیم.

هفت شهر عشق را عطار گشت، ما هنوز اندر خم یک کوچه ایم.

با نصب اپلیکیشن می کده، ادبیات ایران را در همراه خود داشته باشید.

در گذرگاه زمان
خیمه شب بازی دهر
با همه تلخی و شیرینی خود می گذرد
عشق ها می میرند
رنگ ها رنگ دگر می گیرند
و فقط خاطره هاست
که چه شیرین و چه تلخ….
دست ناخورده به جا می مانند…

“مهدی اخوان ثالث”