در بسیاری موارد در برنامه نویسی لازم است که اطلاعات را در یک فایل بنویسیم. این کار در فرترن بسیار ساده است. ابتدا فایل را با دستور زیر باز کنید:

open(unit=1, file=’output.txt’)

در دستور بالا عدد یک، اندیسی است که به این فایل اختصاص داده می شود و از این پس با این شماره فایل را خواهیم شناخت. این شماره دلخواه است با این شرط که هر فایل یک شماره اختصاصی داشته باشد. نام فایل نیز دلخواه است.

برای نوشتن اطلاعات در فایل از دستور write استفاده خواهیم نمود، با این تفاوت که به جای ستاره اول اندیس فایل را مینویسیم. برای مثال دستور زیر سه متغیر را در فایل شماره یک خواهد نوشت:

write(1,*) a,b,c

پس از پایان کار با فایل لازم است فایل را ببندیم. برای این کار اندیس فایل را به تابع close خواهیم فرستاد. دستور زیر را ببینید که فایلی با اندیس 1 را خواهد بست!

close(1)

تمرین: برنامه ای بنویسید که ماتریس 3×3 زیر را در فایلی به نام mat.txt بنویسد. اطلاعات این فایل به شکل زیر است.

   1.0        2.0        3.0
4.0        5.0        6.0
7.0        8.0        9.0

حل: