GTD مخفف Get Thing Done روشی برای مدیریت همه مسائل زندگی در 5 لیست است. این 5 لیست میتواند در یک سررسید که همراه شماست خلاصه شود و تمام یادداشتهای مورد نیاز زندگی از خرید منزل تا پروژه های پیچیده شما را مدیریت کند. فلسفه ذاتی این روش می گوید که مغز انسان برای به خاطر سپردن مسائل ساخته نشده است، برای خلاقیت است. به خاطر سپردن را به کاغذ بسپارید و مغز خود را برای خلاقیت آزاد کنید!

بدترین کاغذها بهتر از بهترین مغزها به خاطر می سپارند!

هر چیزی را می توان با GTD مدیریت کرد.
Stuff همان چیزی است که شما به ذهنتان می رسد، به دستتان می رسد یا باید انجام دهید! اینها را در جعبه ورودی می ریزیم.
برای هر کدام خواهم پرسید:

  آیا قابل اجراست؟

 • نه، قابل اجرا نیست.
  • به درد نخور است ——– آن رو دور بریزید!  مثل یک دعوتنامه تاریخ گذشته!!!
  • شاید روزی در آینده! —– آن را در لیست شاید روزی (Someday – Maybe) یادداشت میکنید. برای مثال ناگهان به ذهنتان می رسد که کاش چینی یاد می گرفتید اما الان اصلا وقت و زمان آن نیست! پس برای اینکه دفعه بعد کمتر این فکر آزار دهد آن را در لیست شاید روزی یادداشت میکنید (این اولین فهرست شماست)
  • یک مرجع است ———- آن را در محلی با روشهای نگهداری مراجع نگهداری میکنید! مثل قبض برقی که بایستی آخر ماه پرداخت کنید!
 • بله، قابل اجراست.
  • اگر به بیش از یک قدم برای اجرای آن نیاز است، آن را پروژه می نامیم ——- نام آن را به لیست پروژه ها اضافه میکنیم —— حداکثر سه کار لازم برای اجرای این پروژه را به عنوان ورودی به سیستم GTD می دهیم!
  • اگر در یک قدم قابل اجراست، آیا زمان اجرای آن کمتر از 2 دقیقه است؟ خوب بدون یادداشت کردن آن را انجام بده و تمام! مثل یک تلفن که باید به دوستتان بزنید!
  • آیا قابل سپردن به کسی است؟ اگر هست انجام آن را به کس دیگری بسپارید و در لیست انتظار نام و زمان مورد نظر را یادداشت کنید تا بعداً انجام آن را از تحویل گیرنده کار پیگیری کنید.
  • آیا بایستی در زمان مشخصی انجام شود؟ اگر آری، آن را به لیست تقویم خودتان در تاریخ مشخص اضافه کنید!
  • آیا بایستی در اولین فرصت انجام شود؟ اگر آری، آن را به لیست کارهای برای انجام در اولین فرصت (ToDo) خودتان اضافه کنید!