دمای شهرهای ایران

دمای هوای شهرهای ایران بر اساس آمار بلند مدت را می توانید در آدرس زیر ببینید! دمای هوا برای مدل سازی سیستمهای خورشیدی و انجام محاسبات طراحی آنها لازم است....