متغیرها در زبان مودلیکا (آموزش)

متغیرهای زبان مودلیکا نیز خود از جنس کلاس هستند. کلاس متغیر دارای واحد، مقدار اولیه، مقدار حداکثر و مقدار حداقل است. استفاده از ساختار کلاس قدرت زیادی به متغیرهای زبان مودلیکا می دهد. این متغیرها دارای واحد هستند. مودلیکا بیش از 400 واحد SI را می شناسد و روابط وارد شده را از نظر تطابق ابعادی بررسی می نماید. کسانی که برنامه نویسی مهندسی جدی انجام داده اند می دانند که وجود یک ساختار برای کنترل واحد چقدر می تواند در محاسبات مهندسی یاری گر باشد. همچین این متغیرها دارای مقادیر حداکثر،حداقل و مقدار نامی هستند که به حل سریعتر و پیگیری روند حل کمک خواهد نمود. همچنین مقدار اولیه متغیرها نیز که برای حل معادلات در لحظه صفر بسیار مهم است.

مدلسازی چیست؟

یک سیستم ساده را در نظر بگیرید. مثلاً یک لوله، یک مقاومت الکتریکی یا انتقال حرارت در یک قطعه یا هر سیستم دیگری که مد نظر شماست. در همه انواع این سیستمها چیزی که باعث ایجاد جریان می شود پتانسیل بین دو نقطه است. در یک لوله جریان سیال به وجود می آید چون اختلاف فشاری دو سر لوله وجود دارد. در یک مقاومت وجود اختلاف پتانسیل الکتریکی (ولتاژ) باعث جریان الکتریکی میگردد. به همین ترتیب برای همه سیستمهای دنیای واقعی همیشه انگیزه ای برای ایجاد جریان وجود دارد. معادله بین متغیر پتانسیل و جریان در همه سیستمها از جنس معادلات جبری-دیفرانسیلی است. پس اگر محیطی داشته باشیم که بتواند معادلات جبری-دیفرانسیلی را حل کند عملاً با آن می توان همه سیستمهای دنیای واقعی را مدلسازی نمود. مودلیکا دقیقاً چنین حل کننده ای است که با ساختار شیء گرا در مدلسازی هر سیستمی را می تواند مدلسازی نماید. ایجاد ساختاری نرم افزاری که بتواند رفتاری مشابه سیستم واقعی داشته باشد را به عنوان مدلسازی تعریف می کنیم.

ادامه خواندن “مدلسازی چیست؟”