Cheat Sheet

Cheat Sheet

برگ تقلب (Cheat Sheet) اصطلاحی است که به راهنماهای کوچک مخصوصاً در برنامه نویسی گفته می شود. قطع این برگه های راهنما اغلب A4 یا A3 است، گاهی هم به صورت صفحات وب هستند. این برگ گاهی به نام Reference Card یا Quick Reference یا Quick Guide هم نامیده میشود. داشتن این برگ...