برنامه‌نویسی بسیار آسان است (بخش سوم- مثالهای فرترن)

حال که با الگوریتم نویسی و دستورات زبان فرترن آشنا شده اید، بایستی بسیار تمرین کنید. فقط با تمرین و ممارست زیاد یک برنامه نویس موفق خواهید شد. بخش سوم آموزش برنامه‌نویسی را به زبان مثالهای برنامه نویسی فرترن اختصاص داده‌ایم. در این بخش توان الگوریتم نویسی شما را به چالش خواهیم کشید! ابتدا سعی کنید خودتان مسئله را حل کنید، اگر موفق نشدید حل را با دقت مطالعه کنید تا روش را بیاموزید. هر برنامه ای را به روشهای مختلف می توان نوشت و تا زمانی که منطق برنامه شما درست باشد و پاسخهای درستی را بدهد شما برنامه را درست نوشته اید. پس اگر روش حل شما با روش بیان شده تفاوت دارد نگران نشوید و روشهای متفاوت را مطالعه نمایید تا دانش برنامه نویسی شما گسترش یابد.
برنامه های بیان شده به گونه ای نوشته شده است که با کامپایلرهای G77 و G95 سازگار است و کدها با این کامپایلرها ارزیابی شده است. احتمالاً کدها بدون تغییر یا با تغییر بسیار کمی در سایر محیط ها نیز قابل نوشتن و کامپایل است.

ادامه خواندن “برنامه‌نویسی بسیار آسان است (بخش سوم- مثالهای فرترن)”

حل معادلات جبری با EES

یکی از قدرتهای ایز توانایی حل همزمان دستگاه معادلات جبری است. یکی دیگر از مزایای ایز ادیتور بسیار توانمند آن است که ورود معادلات را بسیار ساده نموده است. کافی است همانطور که معادلات را روی کاغذ می نویسید، معادلات را در پنجره معادلات ایز وارد نمایید و کلید حل را بزنید تا ایز پاسخها را نمایش دهد. برای مثال دستگاه معادلات زیر را در نظر بگیرید:

x^2+y^3=6
2*x+3/y=2

ایز از روش نیوتن رافسون و دسته بندی معادلات برای حل سریع آنها استفاده می کند که یک روش تکراری (سعی و خطا) است. در روشهای تکراری حدس اولیه بسیار مهم است و هرچه این حدس اولیه به پاسخ نزدیکتر باشد امکان موفقیت روش و سرعت یافتن پاسخ بیشتر خواهد شد. ایز به صورت پیش فرض مقدار اولیه همه متغیرها را یک در نظر می گیرد.

ایز توانایی حل 6000 معادله جبری همزمان را داراست. البته در ویرایش حرفه ای این تعداد به 12000 معادله همزمان خواهد شد و در ویرایش 64 بیت توانایی حل 24000 معادله جبری را به صورت همزمان داراست! این تعداد برای محاسبات مهندسی کافی به نظر می رسد 😀