الگوریتم حل ماتریس 3 قطری، 5 قطری و n قطری و همچنین دستگاه معادلات خطی (فرترن)

الگوریتم حل ماتریس 3 قطری، 5 قطری و n قطری و همچنین دستگاه معادلات خطی (فرترن)

الگوریتمهای حل ماتریسهای سه قطری، پنج قطری و هفت قطری عملاً در محاسبات CFD یک بعدی، دو بعدی و سه بعدی کاربرد دارد. گاهی هم نیاز داریم که یک معادله ماتریسی مانند a*x=b را حل کنیم. در این بخش این کدها به زبان فرترن قرار داده شده است. البته قبلاً الگوریتم حل ماتریس سه...
حل ماتریس سه قطری (کد فرترن و سی)

حل ماتریس سه قطری (کد فرترن و سی)

در حل مسائل CFD در سیالات یا انتقال حرارت یک بعدی به الگوریتم حل ماتریس سه قطری (TDMA: Tri Diagonal Matrix Algorithm) نیاز داریم. در مسائل دو بعدی ماتریس پنج قطری و در مسائل سه بعدی به حل ماتریس هفت قطری نیاز داریم. کدهای فرترن حل ماتریس سه قطری و پنج قطری را می...