نوشتن اطلاعات در فایل (فرترن)

در بسیاری موارد در برنامه نویسی لازم است که اطلاعات را در یک فایل بنویسیم. این کار در فرترن بسیار ساده است. ابتدا فایل را با دستور زیر باز کنید:

open(unit=1, file=’output.txt’)

در دستور بالا عدد یک، اندیسی است که به این فایل اختصاص داده می شود و از این پس با این شماره فایل را خواهیم شناخت. این شماره دلخواه است با این شرط که هر فایل یک شماره اختصاصی داشته باشد. نام فایل نیز دلخواه است.

ادامه خواندن “نوشتن اطلاعات در فایل (فرترن)”

خواندن اطلاعات از فایل (فرترن)

در بسیاری موارد در برنامه نویسی لازم است که اطلاعات ورودی را از یک فایل بخوانید. این کار در فرترن بسیار ساده است. ابتدا فایل را با دستور زیر باز کنید:

open(unit=1, file=’input.txt’)

در دستور بالا عدد یک، اندیسی است که به این فایل اختصاص داده می شود و از این پس با این شماره فایل را خواهیم شناخت. این شماره دلخواه است با این شرط که هر فایل یک شماره اختصاصی داشته باشد. نام فایل جلو دستور file= نوشته می شود.

ادامه خواندن “خواندن اطلاعات از فایل (فرترن)”

حل معادلات دیفرانسیل با فرترن

برنامه هایی برای حل معادلات دیفرانسیل معمولی ODE به کمک زبان فرترن را می توانید در آدرس زیر بیابید:

http://jean-pierre.moreau.pagesperso-orange.fr/f_eqdiff.html

توضیح برخی از روشهای حل معادلات دیفرانسیل معمولی ODE را در آدرس زیر خواهید یافت:

http://oregonstate.edu/instruct/ch590/lessons/lesson14.htm