جدول محاسباتی و رسم نمودار در EES

در این بخش در خصوص نحوه استفاده از محاسبات جدولی یعنی یافتن تغییرات پارامترهای مختلف بر اساس تغییرات یک پارامتر یا چند پارامتر خاص و همچنین نحوه رسم نمودار در ایز صحبت خواهیم کرد.

ادامه خواندن “جدول محاسباتی و رسم نمودار در EES”

رسم نمودارهای دو بعدی و سه بعدی در فرترن

gnuPlot_plotبرای رسم نمودار در فرترن از نرم­افزار gnuplot استفاده خواهیم نمود، آخرین ویرایش این نرم­افزار را می­توان از بخش دانلود در آدرس زیر دریافت نمایید:

http://www.gnuplot.info/

نکته: لازم است مسیر نصب gnuFortran به مسیرهای شناخته شده توسط ویندوز در متغیر Path از متغیرهای محیطی ویندوز Environmet Variables اضافه گردد. برای یافتن متغیرهای محیطی ویندوز در بخش search ویندوز بنویسید Environmet Variables، این گزینه در بخش پایینی پنجره System Properties قرار دارد.

ادامه خواندن “رسم نمودارهای دو بعدی و سه بعدی در فرترن”