توربین گاز V94.2 زیمنس در ایران توسط شرکت توگا شاخه ای از گروه مپنا ساخته می شود. اطلاعات جالبی از این توربین در این سایت یافت می شود. مشخصات این توربین که نام جدید آن توسط شرکت زیمنس به SGT5-2000E تغییر یافته به نقل از سایت زیمنس به شرح زیر است:

inside_v94.2SSGT5-2000E technical data

Siemens Gasturbine
ISO base power output (MW) 172
Heat rate (kJ/kWh) 10,190
Heat rate (Btu/kWh) 9,659
Gross Efficiency (%) 35.3
Pressure Ratio 12,1
Exhaust Mass Flow (kg/s) 531
Exhaust Mass Flow (lb/s) 1,171
Turbine Speed (rpm) 3,000
Exhaust Temperature (C°/F°) 537 / 998
Gas Turbine Physical Dimensions
Approx. Weight (kg/lb) 216,000 / 476,000
Length (m/ft) 14.0 / 46
Width (m/ft) 12,5 / 41
Height (m/ft) 8,5 / 28

Technical data SGT5-2000E in combined cycle operation

Siemens combined cycle power plant 1 x1 2×1
Net Plant Power Output (MW) 253 512
Net Plant Efficiency (%) 52.5 53.1
Heat Rate (kj/kWh) 6,857 6,780
Heat Rate (Btw/kWh) 6,499 6,426
Condenser Pressure (bar) not published not published
Gas Turbine Gross Power (kW) 168,000 336,000
Steam Turbine Gross Power (kW) 89,000 184,000
No. Gas Turbine 1 2
Pressure/Reheat Dual / No Dual / No

پوستر توربین