موتور محاسباتی دانش شرکت ولفرام، هر محاسباتی نیاز دارید یا موضوعی که به دنبال مطلبی در مورد آن هستید را بنویسید و پاسخ دریافت کنید. این موتور آنلاین و رایگان در اختیار شماست و روز به روز در حال توسعه است.

http://wolframalpha.com

برای مثال کلمه iran population را بنویسید تا این پاسخ زیر را دریافت نمایید.