آموزش نرم‌افزار EES – درس نهم: دستورات راهنما (Directive)

در EES دستوراتی وجود دارد که نحوه عملکرد نرم‌افزار را طی فرایند حل تعیین می‌کند. این دستورات با علامت $ در ابتدای نامشان مشخص می‌شوند. در این درس به تعدادی از پرکاربردترین آنها اشاره خواهیم نمود.

واحدهای پیش‌فرض را تغییر خواهد داد.

$UnitSystem SI K Pa J mass deg

در ویرایشگر فاصله هر کاراکتر tab را مشخص می‌کند.

$TabStops 0.2 0.4 0.6 0.8 1

با توجه به برقراری یا عدم برقراری شرط Condition روابط بعد از $If یا روابط بعد $Else در برنامه فعال خواهد شد. شرط‌های موردقبول این دستور محدود است (برای جزئیات بیشتر به راهنمای نرم‌افزار مراجعه نمایید).

$If Condition
$Else
$EndIf

برعکس دستور $If است.

$IfNot Condition
$Else
$EndIf

برای تعریف پارامترها یا رشته‌های ثابت استفاده می‌گردد.

$Constant


برای ارسال تک جهته متغیرها به توابع، پروسیجرها، زیربرنامه‌ها و ماژول‌ها به‌صورت متغیرهای عمومی استفاده می‌گردد و با محدودیت یک‌طرفه بودن مشابه دستور Common در فرترن عمل می‌کند.

$Common

یک مثال شامل برخی از دستورات بالا:

$UnitSystem SI C Pa J mass deg

$TabStops 0.16 0.32 0.48 0.64 0.8

$Constant N#=4.1

$Constant R#$=’Air’

FUNCTION Fr(X)

      $COMMON a1,a2 {­variables a1, a2 are from the main program}

      Er=a1+a2^X+N#

END

a1=0.2

a2=0.6

a3=0.43

$If UNITSYSTEM(‘C’)

      Ta= Er(a3)

$Else

      Ta= Er(a3)+273.15

$EndIf

cp_Air = Cp(R#$, T=Ta, P=Po#)

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *